Gerekli Belgeler;

1- Dilekçe

2- Kontrol Belgesi formu

3- Proforma fatura veya fatura sureti (İthalatcı firma yetkilisinin imzası ve firma kaşesi ile onaylanmış ve İngilizce harici dillerde Türkçe çevirisi)
4- Material Safety Data Sheet M.S.D.S. (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu İthalatcı firma yetkilisinin imzası ve firma kaşesi ile onaylanmış ve İngilizce harici dillerde Türkçe çevirisi.)
5- Şirketi temsile yetkili kişilerin imza sirküleri
6- Protokol
7- Vekaletname ( Noter tasdikli )