Telefon: (216) 450 29 20-21    Mail: [email protected]

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

 

UYGULAMALAR

 

 • 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

 

1-      Genel Teşvik Uygulamaları

2-      Bölgesel Teşvik Uygulamaları

3-      Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

4-      Stratejik Yatırımların Teşviki

 

 • Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Destek   Unsurları Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki
KDV İstisnası ü ü ü ü
Gümrük Vergisi Muafiyeti ü ü ü ü
Vergi İndirimi   ü ü ü
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği   ü ü ü
Gelir Vergisi Stopajı Desteği* ü ü ü ü
Sigorta Primi   Desteği*   ü ü ü
Faiz Desteği **   ü   ü
Yatırım Yeri Tahsisi   ü ü ü
KDV İadesi***       ü

* Yatırımın 6. bölgede gerçekleştirilmesi halinde sağlanır

** Bölgesel teşvik uygulamalarında, yatırımın 3., 4., 5. veya 6 . bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.

*** Sabit yatırım tutarı 500 Milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır.

 • Teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita ve il dağılımını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur:

                       

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı  
Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan
Bursa Bolu   Burdur Artvin Bayburt Batman
Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl
İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis
İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır
Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari
Muğla Kayseri Mersin   Erzincan Kahramanmaraş Iğdır
  Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars  
  Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin
  Sakarya Uşak   Kırıkkale Ordu   Muş  
  Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt
  Yalova   Kütahya Sinop Şanlıurfa
      Malatya Tokat Şırnak
      Nevşehir Tunceli Van  
      Rize   Yozgat  
      Sivas    
8 İL 13 İL 12 İL 17 İL 16 İL 15 İL
 • Asgari sabit yatırım tutarı, uygulamalara göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

 • Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı,
  • 1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL
  • 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 Bin TL’dir.
 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL’den, diğer bölgelerde ise 500 Bin TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.
 • Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’den başlamak üzere sektörüne göre farklı büyüklüklerle tanımlanmıştır.
 • Stratejik Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’dir.

DESTEK UNSURLARI

 

Katma Değer Vergisi İstisnası:

Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

 

Gümrük Vergisi Muafiyeti:

Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

 

Vergi İndirimi:

Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği:

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

Sigorta Primi Desteği:

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

Faiz Desteği:

Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Yatırım Yeri Tahsisi:

Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

Katma Değer Vergisi İadesi:

Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK   UNSURLARI
Destek   Unsurları BÖLGELER
I II III IV V VI
KDV   İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Gümrük   Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı 15 20 25 30 40 50
OSB İçi 20 25 30 40 50 55
Sigorta Primi İşveren   Hissesi Desteği Destek Süresi OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl
OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl
Yatırım Yeri   Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Faiz Desteği İç   Kredi YOK YOK 3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan
Döviz   / Dövize Endeksli Kredi 1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan
Sigorta Primi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl
Gelir   Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl
 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında 5. Bölge destekleri ile desteklenecek yatırım konuları şöyledir:
  • Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları,
  • Madencilik yatırımları,
  • Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,
  • 20 Milyon Türk lirası üzeri belirli ilaç ve savunma sanayi yatırımları,
  • Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar),
  • Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları,
  • Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları.
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar,

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

Aşağıda belirtilen 12 yatırım konusu, büyük ölçekli yatırımların teşviki çerçevesinde desteklenmektedir.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

Sıra No Yatırım Konuları

Asgari   Sabit Yatırım Tutarları

(Milyon TL)

1 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000
2 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 200
3 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları 200
4 Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları  
4-a Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları 200
4-b Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları 50
5 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı   Yatırımları 50
6 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları
7 Elektronik Sanayi Yatırımları
8 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları
9 İlaç Üretimi Yatırımları
10 Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı   Yatırımları
11 Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı   Yatırımları
12 Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar:
  Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya   konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere   entegre madencilik yatırımları dahil)

Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ   YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
Destek   Unsurları BÖLGELER
I II III IV V VI
KDV İstisnası  VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti  VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı 25 30 35 40 50 60
OSB İçi 30 35 40 50 60 65
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Destek Süresi OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl
OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl
Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Sigorta Primi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl
Gelir Vergisi   Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl
 • Bölgesel veya Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulamaları kapsamında vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bir alt bölge destekleri sağlanacak yatırımlar şöyledir:

 

 • OSB’lerde yapılacak yatırımlar,
 • Aynı konuda faaliyet gösteren firmaların sektörel işbirliğine dayalı entegrasyon yatırımları,

STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelikyatırımlar stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda desteklenecek olan yatırımların aşağıdaki kriterlerin tamamını sağlamaları gerekmektedir.

 • Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL olması,
 • Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,
 • Yatırımla sağlanacak asgari katma değerin %40 olması (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmayacaktır),
 • Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olması (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır)

Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
Destek   Unsurları BÖLGELER
I II III IV V VI
KDV İstisnası VAR
Gümrük   Vergisi Muafiyeti VAR
Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) 50
Sigorta Primi İşveren   Hissesi Desteği Destek Süresi 7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl)
Yatırım Yeri   Tahsisi VAR
Faiz Desteği İç   Kredi 5 Puan
Döviz   / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan
Sigorta Primi Desteği 10 yıl (Sadece   6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)
Gelir   Vergisi Stopajı Desteği 10 yıl (Sadece   6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)
KDV İadesi VAR (Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için)Teşvik alınması için gereken evraklar aşağıda sunulmuştur.


1-
Vergi Levhası fotokopisi,
2- Yatırım yerine ait ÇED/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR Belgesi,
3- Yatırım yerine ait tapu fotokopisi, yatırım yeri kiralık ise kira kontratı
4- Alınacak makineler için liste ya da proforma fatura gönderiniz. Listeye makine adı, miktarı ve birim fiyatını yazmanız yeterlidir.

5- Şirket son sermaye yapısını gösteren ticaret sicil gazetesi,
6- Bilgi talep formu   (Doldurarak tarafımıza faks ya da mail ile göndermeniz yeterlidir.)

Nes Danışmanlık

Firmamız, 16 yılı aşkın süredir hizmet sektöründeki tecrübesi ile İstanbul merkezli olarak Türkiye geneline hizmet vermektedir. Öncelikli amacımız Doğru bilgi ,dürüst davranış , kaliteli iş ve en kısa zamanda hizmet vererek kendi alanında örnek bir kuruluş olmaktır. İşimizin gereği olarak hızlı, doğru ve çabuk sonuç alınmasıdır.

Mesleki bilgimizde kenara atılamaz tecrübemizle tüm işlerimizde çözüme ulaşmakta, ayrıca periyodik olarak müşterilerimizi değişen mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgilendirmekteyiz. 

E-Bülten

Bizi Takip Etmek için Kayıt Olunuz

İletişim

Adres: Osmanağa Mahallesi Canan Sokak No : 21 D:5 Kadıköy - İSTANBUL

Telefon: (216) 450 29 30

Faks: (212) 245 52 41

Web: nesdanismanlik.com