Telefon: (216) 450 29 20-21    Mail: [email protected]

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri
Kuruluş ve İşleyiş Esasları

Başvuru ve İstenecek Belgeler
Kuruluş açmak isteyen kişiler kuruluş binasının adresini belirten bir dilekçe ile İl
Müdürlüğüne başvururlar. Yetki Belgesi verilmeden önce kuruluşun açılması düşünülen binaya ait Yapı Kullanım İzin Belgesi/İskan Raporu kurucu tarafından İl Müdürlüğüne teslim edilir. Kuruluş binası meslek elemanları tarafından 8/A maddesine uygunluk açısından yerinde incelenerek binanın uygun şartları taşıyıp taşımadığına karar verilir. Binanın uygun görülmesi halinde kurucudan aşağıdaki belgeler istenir;
a) T.C. Kimlik Numarasının beyanı,
b) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,
c) Bulaşıcı hastalığı bulunmadığı ve görevini yürütmesine engel bir durumun olmadığını belirten sağlık raporu,
ç) Özel hukuk tüzel kişileri için, özel kreş ve gündüz bakımevi ve çocuk kulübü açılacağına dair ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış veya noterlikçe
onaylanmış, tüzük, vakıf senedi veya ana sözleşme ile kurucu temsilcilerine yetki verildiğine dair yönetim kurulu kararı.

Kurucularda aranacak şartlar
Kuruluş açacak veya açılmış bir kuruluşu devir alacak olan kişilerde aşağıdaki
şartlar aranır.
a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak,
b) Medeni hakları kullanmak ehliyetine sahip olmak,
c) 29/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veyakaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Kuruluşun açılacağı bina ile ilgili olarak istenecek belgeler;
1) Binanın genel yapısını, bölüm ve odaların büyüklüğünü, kapasite hesaplamasını ve binanın bütün bölümlerini gösterir Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünden alınacak tasdikli plan ile uygunluğunu gösteren rapor,

2) Binanın tapu senedi veya kira sözleşmesi,”
3) Kuruluşun, bir apartman katında veya toplu konut alanlarındaki müstakil bir binada hizmete açılması halinde yönetim planında belirtilen yetkiye dayanılarak apartman veya toplu konut yöneticilerinden alınacak izin belgesi,
4) Yangın güvenliği yönünden İtfaiye Müdürlüğünden alınacak rapor,
5) Binanın trafik emniyetine ve genel ahlak kurallarına uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il/ilçe emniyet müdürlüğünden alınacak rapor,

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Yönetmeliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde “EK-2” forma göre hazırlanacak Kuruluş İç Hizmet Yönergesi"

Kurucunun bina ile ilgili belgeleri teslim etmesinden sonra, belgelerin uygun olup olmadığı İl Müdürlüğünce incelenir. Belgelerin uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, kurucudan
kuruluşun tefrişinin yapılması istenir. Tefriş yapıldıktan sonra İl Müdürlüğü meslek elemanlarınca yerinde inceleme yapılır
ve inceleme sonucunda binanın fiziki şartları ile bulunması gereken araç ve gereçlerin kuruluşa uygunluğunu gösterir inceleme raporu düzenlenir.”

Kuruluş binası ve yeri
Kuruluş olarak kullanılacak binanın ve yerinin seçimi aşağıdaki hususlara uygun olarak yapılır.

a) Kuruluş çocuklar için tehlike yaratmayacak ve ulaşıma elverişli bir yerde kurulur. Binanın bulunduğu yer, çocukların geliş ve gidişlerinde trafik yönünden uygun ve emniyetli olmalıdır.
b) Kuruluşun kapasitesine uygun yeterli büyüklükte bahçesi bulunur. Bahçenin alanı her çocuk için en az 1,5 m2 alan düşecek şekilde olmalıdır. Bahçe alanı hesaplamasında 0-2 yaş grubu çocuk sayısı dikkate alınmaz. Binaların teras katları bahçe olarak kullanılamaz. 0-2 yaş grubuna hizmet verecek bir kuruluş, bahçesi olma şartı aranmaksızın çok katlı bir binanın herhangi bir bölümünde uygunluğu saptandığı takdirde hizmete açılabilir.
c) Kuruluş müstakil veya çok katlı bir binada zemin katta veya zeminle bağlantılı üst katlarda açılabilir.
ç) Kuruluşun çok katlı bir binada hizmete açılması halinde, söz konusu binada veya bitişiğinde çocuklar için tehlike yaratabilecek fırın veya patlayıcı ve yanıcı madde satan veya depolayan bir işletmenin bulunmaması gerekir. Kuruluş binası çevresinde patlayıcı ve yanıcı madde satan veya depolayan kuruluşlar bulunması hâlinde, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun mesafelerin korunması ve tedbirlerin alınması sağlanır. Yönetmelikte belirtilen mesafelerin korunup korunmadığına dair rapor, çalışma ruhsatı vermeye yetkili birimlerden alınır.
d) Özel kreş ve gündüz bakımevi ile özel çocuk kulübünün aynı binada veya aynı bahçe içerisinde bir arada bulunması halinde, her kuruluşun bağımsız bölüm ve dairelerden oluşması, giriş ve çıkış kapılarının ayrı olması şartı aranır.
e) Kuruluşlarda herhangi bir tehlike anında çocukların binadan kolaylıkla ayrılabilmelerine yönelik çıkış kapısı, tahliye sistemi veya yangın merdiveni bulunur.
f) Kuruluş ile meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler, alkollü içki satılan yerler ile genel ahlak kurallarına uygun olmayan mekânların varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları arasında en az 100 metre mesafe bulunması zorunludur. Binaların birden fazla kapısı varsa en yakın kapı esas alınır.”

Kuruluşun İskan Durumu
Kuruluş binasında olması gereken özellikler şunlardır:

a)Kuruluşta, bir idare odası veya bölümü oluşturulmalıdır.
b)Oyun, yatak ve çalışma odaları bol ışık almalıdır.
c)Çocukların bulunduğu oda ve salonlarda, taban çocukların sağlığına zarar vermeyecek, kolaylıkla silinip temizlenebilen bir madde ile döşenmelidir.
d)Çocukların bulunduğu oda ve salonların duvarları kolaylıkla silinip temizlenebilen bir madde ile boyanmalı veya kaplanmalıdır.
e)Çocuk Kulübünde, çalışma bölümlerinin bütünü, bir dershane izlenimi yaratmayacak biçimde tefriş edilmelidir.
f)Grup odaları çocukların yaş gruplarına uygun eşyalar ve psiko-sosyal gelişimlerine yardımcı eğitim araç ve gereçleri ile donatılmalıdır.
g)Gruplarda çeşitli etkinliklerin yapılabileceği, evcilik, blok, masa oyunları, fen ve tabiat, müzik köşeleri oluşturulmalıdır.
h)Günlük faaliyetlerin sergilenebileceği bir faaliyet panosu ve malzeme dolapları bulunmalıdır.
ı) Kuruluştaki tüm merdivenlerde çocukların güvenliğini sağlayabilecek
nitelikte emniyet korkulukları bulunur. Merdiven ve balkon aralarından çocukların düşmelerini engellemek için koruyucu düzenlemeler getirilir.
i) - Kuruluşta ısıtma kaloriferle yapılır. Ancak, bölgesel farklılıklar göz önüne
alınarak ısıtma, çocuklarda risk oluşturmayacak şekilde klima veya benzeri sistem ile yapılabilir. Isıtmanın elektrikli araçlarla yapılması hâlinde, il elektrik idaresinden elektrik tesisatının uygunluğuna dair belge alınır. Kalorifer ve diğer ısınma araçları çocuklar için tehlike oluşturmayacak şekilde korunaklı hale getirilir.
j) -Çocuk karyolaları en az bir kişinin rahatlıkla geçebileceği aralıkla
düzenlenir ve emniyet altına alınır. Kuruluşta ranza kullanılmaz. Zeminin ahşap olması ve yalıtımın iyi yapılması halinde 25- 30 cm yüksekliğinde yaylı yer yatağı, 0-2 yaş grubunda ise sabit karyola kullanılır. Sabit bebek karyolalarında bebeklerin düşmesini engelleyici kenar koruyucuları bulunur.
k) - Kuruluşta, her 10 çocuğa bir tuvalet ve lavabo bulunur ve bunlar
çocukların rahatlıkla kullanabilecekleri büyüklük ve yükseklikte olur. Lavaboların güvenliği sağlanır ve düşmeyecek şekilde iyice sabitlenir. 2 yaşına kadar olan çocuklar için adaptör kullanılır ancak, portatif tuvalet kullanılmaz. Çocuk kulüpleri için, yaş grubuna uygun olarak tuvaletler bölmelere ayrılır veya kız ve erkek çocuklar için ayrı tuvaletler kullanılır.”
l) Kuruluşun yeterli büyüklükte bir mutfağı olmalı, çocukların yiyeceklerinin saklanması, hazırlanması, dağıtımı, malzemelerin temizlenmesi için uygun yerler ile gerekli araç ve gereçler bulunmalıdır. Mutfakta kullanılacak olan tencere, tabak, bardak gibi gereçlerin çelik, porselen veya cam türü malzemelerden oluşması şarttır.
m) Binanın tümünün havalandırılması için gerekli önlemler alınmalı ve mutfakta aspiratör bulunmalıdır.
n) 0 - 2 yaş grubu çocuklar için ayrı bir emekleme bölümü bulunmalıdır. Bölüm temiz, düzenli ve çocukların güvenliğini sağlayacak nitelikte olmalıdır.
o) -0-2 yaş grubu için ayrı bir alt değiştirme bölümü bulunur. Bu bölümde kirli, temiz bez ve çamaşırlar için ayrı dolaplar bulundurulur.”
ö) Her çocuğun özel eşyalarının konulacağı dolaplar olmalıdır.
p)Kuruluşta, yeterli sayıda ayakkabılık ve portmanto olmalıdır.
r)Kuruluşta, bir sağlık bölümü olmalı, gerekli ilaç ve ilk yardım malzemelerini içeren bir ecza dolabı bulunmalıdır.
s) -Kuruluşun bahçesinde çocukların dinlenme ve oyunları için gerekli araç
ve gereçler bulunur. Bahçenin zemininin yumuşak malzemeden olması sağlanır, yeterli toprak ve çim alanın bulundurulmasına özen gösterilir. Bahçede çocukların mevsimlerin ve bitkilerin değişimlerini izleyebileceği uygulama bahçeleri de oluşturulabilir. Bahçe oyuncakları yerine iyice sabitlenerek korunaklı hale getirilir. Bahçe oyuncaklarının kırık,
sivri uçlu, keskin, paslı kenarları bulunmaz.”
ş) Kuruluşun her türlü tesisatı genel hijyen kurallarını bozmayacak şekilde temiz ve düzenli olmalıdır.
t) Kuruluştaki tüm dolaplar, dolap kapakları, çekmeceler,
mobilyalar, raflar, panolar, ayakkabılık, portmanto, çocukların özel eşyalarını koyacağı dolaplar ve diğer eşyalar çocukların üzerine düşmeyecek şekilde duvara iyice sabitlenir ve güvenliği sağlanır.
u) Çocukların yaralanmasını önlemek için mobilyalarda kenar koruyucuları bulunur.
ü) Kuruluştaki tüm pencereler ve balkon kapıları çocukların düşmelerini engelleyecek şekilde korunaklı hale getirilir ve güvenlik kilitleri bulunur.
v) Elektrik düğme, prizleri, kabloları çocuklar için tehlike
oluşturmaması bakımından gerekli önlemler alınarak güvenli hale getirilir, prizlerde koruma kapağı bulunur.
y) Kuruluşta, yangından korunmak için yeterli sayıda
yangın söndürme cihazı ve malzemesi ile sesli ve ışıklı uyarı sistemi, duman ve gaz detektörü bulunur.
z) Servis aracının iç düzenini sağlamak, çocukların servise
inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere serviste bir personel bulunur.”

Kuruluşun İşleyişine ilişkin Esaslar
Kapasite tespiti
Kuruluşların kapasite tespiti aşağıdaki şekilde yapılır:
a)Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde;
1- Sabit karyola kullanılması durumunda; kapasite çocuklar için ayrılan uyku odalarının büyüklüğüne göre hesaplanır. Uyku odalarında her bir çocuğa en az 2 M2 alan ve 6 M3 hava düşecek şekilde hesaplama yapılarak, kuruluşun toplam kapasitesi bulunur. Ancak kuruluşta uyku odalarına denk, yaklaşık büyüklükte oyun odalarının bulunması gerekmektedir. Oyun odaları kapasiteye dahil edilemez.
2- Portatif karyola kullanılması durumunda; kapasite, uyku ve oyun için gösterilen bölümlerin büyüklüğüne göre hesaplanır.
Portatif karyolaların kurulması, kaldırılması ve depolanması çocukların temel gereksinimlerini engellemeyecek, gelişim ve sağlıklarına zarar vermeyecek şekilde olmalıdır.
3- 0-2 yaş grubu için portatif karyola kullanılmaz.
b)Özel Çocuk Kulüplerinde;
1- Kapasite, çocuklar için ayrılan çalışma ve oyun odalarının büyüklüğüne göre tespit edilir. Bu bölümlerde her bir çocuğa 2 M2
alan 6M3 hava düşecek şekilde hesaplama yapılır ve toplam kapasite bulunur. Ayrıca çocukların dinlenebileceği küçük bir
dinlenme odası ayrılır. Bu bölüm kapasiteye dahil edilmez.
2- Kuruluşta, çocukların tam gün bulanabileceği sömestr ve yaz tatiline rastlayan dönemlerde, yukarıda belirtilen şekilde tespit
edilen kapasitenin üzerinde çocuk kabulü yapılmaz,
Kuruluşlarda Bulunacak Defter ve Dosyalar
Kuruluşlar aşağıdaki defter ve dosyaları bulundurmak zorundadır;
a)Gelen yazı kayıt defteri,
b)Giden yazı kayıt defteri,
c)Gerekli muhasebe kayıtları,
d) Çocuklara ait kütük defterleri,
e)Teftiş ve denetleme defterleri,
f)Çocukların fiziksel ve psiko-sosyal gelişimlerine ait kayıtların bulunduğu çocuk dosyaları,
g)Personel özlük ve sağlık dosyaları.
h) Çocuklar için ilaç defteri
ı) Sivil savunma planlarının bulunduğu dosya,
i) Personel eğitim planı

Sosyal hizmetler ve Milli Eğitim Bakanlığı izin işlemleri, prosedürü ve uygulamaları farklıdır. Detaylı bilgi için bizimle irtibata geçmenizi bekliyoruz.

Nes Danışmanlık

Firmamız, 16 yılı aşkın süredir hizmet sektöründeki tecrübesi ile İstanbul merkezli olarak Türkiye geneline hizmet vermektedir. Öncelikli amacımız Doğru bilgi ,dürüst davranış , kaliteli iş ve en kısa zamanda hizmet vererek kendi alanında örnek bir kuruluş olmaktır. İşimizin gereği olarak hızlı, doğru ve çabuk sonuç alınmasıdır.

Mesleki bilgimizde kenara atılamaz tecrübemizle tüm işlerimizde çözüme ulaşmakta, ayrıca periyodik olarak müşterilerimizi değişen mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgilendirmekteyiz. 

E-Bülten

Bizi Takip Etmek için Kayıt Olunuz

İletişim

Adres: Osmanağa Mahallesi Canan Sokak No : 21 D:5 Kadıköy - İSTANBUL

Telefon: (216) 450 29 30

Faks: (212) 245 52 41

Web: nesdanismanlik.com